Verslag 28 10 09

Vergadering Projectgroep “Instroom, doorstroom & uitstroom allochtone studenten in het hoger onderwijs

Datum: 28/10/2009
Aanwezig: Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly
Afwezig: /
Voorzitter: Carie
Verslaggever: Liesbeth

In deze vergadering komt Katrien Sonneville rond 15u om ons wat te helpen met onze literatuurkeuze en eventueel om verdere informatie te geven die ons kan helpen met het project.

Carie neemt het woord en begint door voor te stellen dat we eerst bepalen welke vragen we Katrien zullen stellen alvorens zij naar onze vergadering komt. Solange denkt dat het misschien beter is door te beginnen met het vorig verslag (en dit ook telkens te doen in de komende vergaderingen).
Het verslag van Kimberly hebben we ontvangen in het begin van de vergadering, dus iedereen heeft dit verslag bij zicht. We spreken af om na de herfstvakantie de verslagen ook door te sturen naar Ann en Famke. Solange vraagt of er opmerkingen zijn i.v.m het verslag en Virginie duidt aan dat zij nog niet weet wanneer zij voorzitter of verslaggever moet zijn (niet in schema op het verslag). We beslissen dat we later in de vergadering dit schema kunnen vervolledigen.
Solange stelt voor om in de toekomst een gemeenschappelijke bibliografie te maken en deze ook op Toledo te plaatsen. In verband met het verslag zijn haar opmerkingen dat het goed was, maar dat de agendapunten in de toekomst best verwoord worden in korte trefwoorden in plaats van volzinnen.

Deel 1: Overlopen wat we met Katrien gaan bespreken:

Katrien is nog niet op de hoogte van onze lectuur (hier zou onze bibliografie-lijst wel handig zijn bijvoorbeeld). We stellen dat het best is dat we -zoals in voorgaande vergadering met Ann en Famke- elk onze bestudeerde lectuur voorstellen. Ook Famke zal er later in de vergadering weer bij komen om wat meer informatie te kunnen verkrijgen van Katrien.
Katrien zal zeker over de lectuur iets kunnen vertellen, maar rond het diversiteitsbeleid zal ze waarschijnlijk niet gedetailleerd kunnen uitweiden, omdat ze weinig tijd had om voor te bereiden, maar het zou best zijn toch eens vragen om een globaal beeld daar rond te schetsen. Details kunnen ook na de herfstvakantie komen, want is wel handig voor ons project om de toestand op ons eigen school te leren kennen. Indien nodig, kunnen we dan een nieuwe afspraak met haar maken.
Carie zal de vergadering met Katrien ook leiden (inleiden, voorstellen van onze groep,…), Katrien kan aanvullingen doen. We kunnen haar ook vragen of zij kan helpen met cijfergegevens.

Wat doet Katrien juist?

-Halftijds werken in OCMW (werken met allochtone nieuwkomers);
-Halftijds werken op school in de afstudeerrichting Maatschappelijk Werk, stages begeleiden (vooral als het te maken heeft met allochtonen), geeft het vak 'omgaan met diversiteit' in het 3e jaar en ook nog Seminarie in het 2e jaar.

Deel 2: bespreking van het inhoudelijk rapport

We hebben nog wat tijd over alvorens Katrien en Famke hier zijn, wat ons dus de tijd geeft om Solange iets meer informatie te laten geven over het inhoudelijk rapport (omdat dit voor de meesten van de groep nog een onduidelijk gegeven is). De uitleg hierover staat uitgebreid in de cursus op pagina 16 en 17.

Hier volgen nog een paar opmerkingen van Solange:

  • Met “5blz” wordt effectief 5blz platte tekst bedoeld (geen inleiding, bibliografie,…)
  • Bronnenvermelding: eerste bron vermelden, tweede niet! (bijvoorbeeld tekst uit scriptie die uit een andere bron komt —> scriptie als bron aangeven)
  • Je mag afbakening maken van je project (bijvoorbeeld enkel werken rond de instroom) als je je daar op focust.

(Solange benadrukt nog eens wat “doorstroom” is: eenmaal de allochtone student reeds in de hogere instelling zit, WAAROM lukt het hem/haar dan niet om te slagen?)

  • Solange zal niet meer op school zijn als wij dat rapport moeten indienen, dus als wij willen mogen we er al eens aan beginnen in de herfstvakantie, zodat zij in die eerste week erna (zolang ze nog op school is) die rapporten eens kan nakijken
  • Probeer vakliteratuur te gebruiken (bijv.wetenschappelijke tijdschriften)
  • Het moeilijkst zal zijn: logische structuur in het rapport (=!) ; vooraf voorbereiden en verkennen is belangrijk
  • Indienen op de laatste vergadering van de projectgroep voor de kerstvakantie : 16 december

Deel 3: vervolledigen schema 'voorzitter-verslaggever'

Datum Voorzitter Verslaggever
30/11/09 Kimberly Virginie
02/12/09 Virginie Carie
07/12/09 Carie Jochen
09/12/09 Jochen Liesbeth
14/12/09 Liesbeth Sarah
16/12/09 Sarah Jonas

Deel 4: Vergadering met Famke en Katrien

Carie leidt de vergadering in, stelt onze projectgroep voor. Daarna vragen we Katrien om wat feedback te geven omtrent onze literatuur. We stellen één voor één onze literatuur aan haar voor.

Jonas (Wit krijt schrijft beter): staat ook op haar lijstje, interessante lectuur.

Jochen (Tellen en meetellen in het hoger onderwijs): staat ook op haar lijstje, interessante lectuur.

Virginie (Gelijke kansen op school, het kan!): Katrien heeft dit ook gelezen en vorig jaar naar de voorstelling rond het boek geweest. Er staan veel goeie dingen in voor ons project, voornamelijk 1e hoofdstuk en ook 6 en 7. Omtrent hoofdstuk 13: men bespreekt het diversiteitsbeleid in een hogeschool. Dit is een goed stuk, je moet niet heel het boek lezen (vanwege de omvang ervan).

Liesbeth (Alternatief of nieuwe aanpak?): Dit doet haar denken aan een onderzoek in Nederland omtrent de leefwereld van allochtone jongeren, hun zoektocht naar een identiteit en het verschil tussen de jongeren. Katrien gaat ons nog de titel van dit onderzoek geven.

Sarah: (Uitdagen en motiveren): (literatuur over de pedagogische aanpak rond de drempel middelbaar-hoger onderwijs) – opmerking Solange: we hebben veel literatuur in ons groepje rond instroom, weinig rond doorstroom. Misschien is het nodig dat we daar ook wat meer rond opzoeken. Opmerking Katrien : dit zal wel een goed boek zijn. Ze geeft ook Solange gelijk over haar opmerking.

Ansofie (Eindwerk; in-en doorstroom allochtone studenten): Katrien kent (de thesis van) Sanaz. Ze duidt het belang van de ouders aan (de impact). Ze denkt dat er wel wat uit deze literatuur te halen valt.

Kimberly (School van de ongelijkheid): Katrien kent het boek. Het is gebaseerd op het PISA-onderzoek (tussen verschillende landen in Europa, jongeren van 15-16j, in hun laatste onderzoek: België goed gescoord op kennis (bijvoorbeeld voor het vak wiskunde, maar heel slecht op vlak van gelijke kansen.). - Opmerking Solange: het steunpunt GOK wordt afgeschaft! Dit was vandaag op het nieuws, ze zal ons later daar nog informatie over bezorgen.

Jasper(Allochtone jongeren in het onderwijs: een multidisciplinair perspectief): Ze denkt dat het niet slecht is om ook te kijken naar wat er speelt vanaf het lager onderwijs.

Carie (Brochure: Allochtonen in het hoger onderwijs): Er zijn inderdaad veel vooroordelen over de capaciteiten van allochtone kinderen/ jongeren.

Famke legt daarna uit wat haar taak is binnen het project (= de kwantitatieve kant ervan, onderzoeken welke richting deze allochtonen kiezen, welke drempels ze ervaren,…). Ze vermeld nog dat we ons voornamelijk richten op het hoger onderwijs.

Katrien heeft daarna ook nog een persoonlijke inbreng qua informatie die ze meegebracht heeft naar deze vergadering. Ze stelt ons nog een paar informatiebronnen voor.
De boeken van I. Nicaise (deze van Kimberly en Virginie)
“Kif kif, aan de andere kant kent men zichzelf.” (Van Vlaamse politica (Edrissy (?)) die zelf allochtoon is). Dit is een boek geschreven in romanvorm uit 2005. Dit boek is waarschijnlijk in onze bibliotheek te vinden.
Een seminariewerk van een tweedejaars-student waar een paar goeie bronnen in staan.
Video: “Grijp je kans! - Waarom allochtonen voor hoger onderwijs kiezen.”
Katrien zal ook de werkmap van de collega die ze nu vervangt aan ons overhandigen voor meer informatie in verband met diversiteit.
Tijdschriften: Klasse (zie ook de website), Divers (zie ook de website), Wel-Wijs (= combinatie van welzijn en onderwijs)
Film 'Entre les murs': niet noodzakelijk, maar goeie achtergrond (focus ligt op het middelbaar)
Een artikel in de nieuwsbrief 'School direct' over '3 op 10 scholieren hinken achterop' (Liesbeth heeft dit artikel)
Websites:
www.foyer.be
www.ond.vlaanderen.be/diversiteit
www.prismavzw.be (diversiteitscentrum antwerpen)
www.kifkif.be (site ontstaan vanuit allochtone jongeren zelf)
www.vmc.be (Vlaams minderhedencentrum)

Katrien wijst er ons op dat we een veelbesproken thema behandelen, dus dat we zullen moeten afbakenen.

Solange: Zijn er nog vergelijkbare onderzoeken in Vlaanderen?
Famke: Het is de bedoeling dat wij aan verschillende actoren vragen wat zij al doen rond deze problematiek (bijvoorbeeld in het OCMW, CAW, CLB,…)

In verband met het diversiteitsbeleid op Katho:
(Katrien is zelf nog maar 1 keer naar zo'n vergadering geweest.)
Er is Katho-werkgroep met vertegenwoordigers van alle departementen. Deze werkgroep organiseert verscheidene activiteiten rond diversiteit (sprekers, fotowedstrijd,…). De voornaamste taak is het opvolgen van wat in elk departement gebeurt rond dit onderwerp.
Dit jaar is het centrale thema taal. De contactpersoon hiervoor is Tine Zutterman. Met dit thema bedoelt men wel 'taal' in het algemeen, en niet enkel voor allochtonen of mensen uit kansarmoede.
De doelstelling: meer allochtonen te bereiken. De algemene vraag hierbij is: “hoe maken we onze school toegankelijker?” (Dit gaan wij in onze projectgroep onderzoeken door met verschillende actoren te praten.) Op de volgende vergadering van deze werkgroep zal aangekaart worden dat wij hiermee bezig zijn.
VIVO: Verschillende actoren samen brengen aan dialoogtafels om allochtone studenten aan te moedigen in het onderwijs.
Proefpas-project: systeem waarbij jongeren in laatste jaar middelbaar een 'proefpas' krijgen om naar Katho te komen en hier eens een les mee volgen .
Vanuit Ipsoc komt toch een beetje kritiek:
Wie geef je die pas en wie niet? —> discriminerend
Het kan de leerlingen ook afschrikken als ze in een les terechtkomen waar een vak gedoceerd word waar ze niets van afweten.

Solange: “Op school houdt men rekening met verschillende groepen met beperkingen, doet met dit ook voor allochtonen?”
Katrien: “Men wil afstappen van het principe om deze op te delen in groepen, dus het zal algemener worden in de toekomst. De maatregelen worden voor iedereen opgetrokken. (=Design4All?)

Liesbeth: Heb jij cijfergegevens?
Katrien: ze hebben aan mij verteld dat die cijfergegevens bestaan, maar zij heeft ze niet. Ze denkt dat die gegevens moeilijk te vinden zullen zijn (op welke criteria ga je af?) misschien in jaarverslag.

De rol van het CLB is ook belangrijk, want er gaan veel wilde verhalen rond over hun doorverwijzing-systeem (allochtonen worden vaak in BSO-richting gepusht, terwijl ze grotere capaciteiten hebben – Katrien kent zo iemand, die nu bachelor diploma heeft). Het is belangrijk te vragen hoe ze te werk gaan en zo.

Katrien vraagt ons ook niet enkel middelbare studenten te interviewen, maar ook studenten op hogeschool, bijvoorbeeld hier op IPSOC (vb. 3ejaarsstudent: Soraya).

De documentatie die Katrien ter onze beschikking kan stellen, moeten we na de herfstvakantie bij haar opvragen.

Deel 5: video: Grijp je kans! - Waarom allochtonen voor hoger onderwijs kiezen.

1.De arts (genaamd Zehre)
In opleiding; 4e jaar
In de lagere school; vooral allochtonen en deze spraken in hun eigen taal
Kreeg als advies van het VLCB om het beroepsonderwijs in te gaan
Als één van de weinige Turken in studies waar voornamelijk kinderen zitten van hoogopgeleide ouders was moeilijk
(Zehre spreekt perfect Nederlands)
Hij was enorm gedemotiveerd na het middelbaar onderwijs en heeft na het advies van zijn vader toch universiteit geprobeerd

Niet alle allochtonen hebben deze volharding. De oorzaak daarvan is vaak te vinden bij de taalachterstand die ze ondervinden.

2.De (allochtone) studenten die onderzoek gedaan hebben naar allochtonen in het hoger onderwijs
Soms kunnen de allochtone ouders hun kinderen niet ondersteunen. Zij weten vaak niet wat het onderwijssysteem inhoudt.
Ook hier wordt nog eens het belang van taal aangeduid.
Meisjes worden van thuis uit vaak gepusht om na het middelbaar te trouwen en de echtgenoot te laten instaan voor het inkomen. Hierdoor wordt de stap naar het hoger onderwijs vaak nog een grotere drempel.
Zij hadden een contact met Steunpunt Onderwijs in Mechelen, met als contactpersoon een zekere Mohammed:
De helft van de allochtone studenten haakt af in 1e jaar. De reden: leerlingen zijn vaak niet voorbereid op het hoger onderwijs (=hard studeren,….) en het onderwijssysteem ook vaak niet afgestemd is op deze leerlingen.
Vooral meisjes die afgestudeerd zijn worden vaak anders benaderd (slachtoffer-rol). Zij krijgen meer aandacht en boeken zo makkelijker meer succes. Meisjes zitten ook vaker thuis en studeren soms om te vluchten aan de huishoudelijke taken die ze thuis opgelegd krijgen.
Het Steunpunt organiseert avonden voor allochtone jongeren die in het laatste jaar van hun middelbaar zitten, met sprekers uit de universiteiten en hogescholen. Hier worden ze voorbereid op de hardheid van in het hoger en worden ze gewaarschuwd voor wat de gevolgen zijn voorjongeren die niet verder studeren.
Allochtone jongeren komen in het middelbaar vaak uit het BSO, dus die stap naar het hoger is zoiezo al moeilijker (dit is ook zo bij autochtonen).
Als jongeren elkaar motiveren wordt het gemakkelijker om door te stromen: beïnvloeding is heel belangrijk. Dit gebeurt vooral als allochtonen uit dezelfde wijk komen.
Deze studenten zijn soms ook niet goed geïnformeerd over het kot-systeem.
Het kan blijkbaar helpen als laatstejaars-leerlingen (middelbaar) een les gaan bijwonen in het hoger.

Deze twee meisjes kennen elkaar ook al jaren, wat helpt ook voor hun ouders; ze begrijpen en het beter en hebben steun aan elkaar.
De student moet de ouders ook betrekken bij het studie-proces.
In Frankrijk zijn er blijkbaar veel meer allochtonen in het hoger onderwijs dan in België.(volgens een student is dit 1/3 van alle studenten)
Er moet thuis ook een rustige sfeer zijn om te KUNNEN studeren.
Allochtonen discrimineren zichzelf al nog voordat ze het probleem tegenkomen later in het werkveld.

3.Yusef: burgerlijk ingenieur van Marrokkaanse afkomst. Nu leidend ambtenaar NMBS
Hij ondervind geen probleem met zijn afkomst.
Hij heeft 7 jaar gestudeerd (eerst hogeschool, dan universiteit – na automechanica in het middelbaar)
De hogeschool was voor hem een springplank.
'Zolang de jongere niet geproefd heeft van het hoger onderwijs, weet deze niet wat het inhoudt.'
Hij vindt niet dat je moet studeren voor het geld, maar wel voor de vaardigheden.
Allochtone studenten in het hoger helpen elkaar.
Er is ook motivatie nodig van allochtonen die een hoge functie hebben in onze samenleving.

Deel 6: Agendapunten volgende vergadering

Nabespreking van deze vergadering
Verkennen literatuur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License