Verslag 22 02 10

Verslag maandag 22 februari 2010

Aanwezig: Ansofie, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly
Verontschuldigd: Jasper
Voorzitter: Virginie
Verslaggever: Carie


1. Verslag overlopen

Eerst werd het verslag van Virginie overlopen. Hier waren geen opmerkingen over gegeven.

2. Verdere voorbereiding focusgroepen

Iedere groep heeft samen gezeten om gepaste vragen te vinden voor hun focusgroep. Deze vragen werden dan door de hele groep samen overlopen en desnoods wat aangepast.

Professionelen sociale sector
• Hoe definiëren jullie allochtonen?
• Komen jullie vaak in contact met allochtonen?

OKAN klas
• Hoe verloopt de taalbegeleiding?
• Leren ze gemakkelijk de Nederlandse taal aan?
• Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
• Tot welke leeftijd volgen ze deze mensen op?
• Is dit zowel voor volwassen en jongeren?

Stimulans (Katrol)
• Zijn er (veel) vragen van de allochtonen over het hoger onderwijs?
• Zijn het vooral allochtone studenten die hulp nodig hebben of ook autochtonen?
• Zijn de begeleiders allochtoon/autochtoon?
• Hoe is het contact van de allochtonen met hun ouders?

Piramide (JAC)
• Krijgen jullie veel vragen van allochtonen (jongere) over het hoger onderwijs?
• Weten jullie hoe de kijk is van allochtonen op het schoolgaan?
• Hoe is de info over het hoger onderwijs naar de ouders toe?

Algemene vragen
• Met welke leeftijd hebben jullie meest contact?
• Welke voorkomende oorzaken zijn er bij het contact met allochtonen. Waarom stappen ze naar de organisatie?
• Welke stappen ondernemen jullie om allochtonen te bereiken?
• Hebben jullie al veel vooroordelen ondervonden, binnen en buiten jullie organisatie tegenover allochtonen?

Onderwijs
• Hoe definiëren jullie allochtonen?
• Wat wordt er allemaal gedaan om allochtone studenten te helpen?
• Wat wordt er ondernomen om de ouders te bereiken?
• Wordt er ook aandacht geschonken aan andere culturen/geloven in de lessen?
• Zijn er speciale feestdagen ingelast?
• Komen jullie ook financieel tussen? Op welke manier? Allochtonen of autochtonen?
• In welk niveau vind je de meeste allochtonen terug?
• Worden ze niet gestimuleerd om een hoger niveau te proberen?
• Wordt ook het BSO genoeg geïnformeerd over verder studeren en het verschil tussen hogeschool en universiteit?
• Wordt er naar SID-in beurzen gegaan of in de les wat begeleiding gegeven?
• Hoe staat het CLB tegenover allochtonen? Sceptisch? Meer BSO
• Ondervinden jullie verschillen tussen jongens en meisjes van allochtone afkomst?
• Hebben jullie een hoofddoekbeleid? Verbod? Worden regels aangepast aan geloof?
• Wordt de andere cultuur/ het geloof door anderen als een probleem of als een verrijking ervaren?
• Hoe verloopt de integratie met studenten die geen Nederlands spreken?
• Worden ze gemakkelijk opgenomen door medestudenten?
• Ondervinden jullie vooroordelen/weerstand tegenover de allochtone studenten? Vanuit welke hoeken?

Ouders
• In welke richting zit uw jongere?
• Vinden jullie dat jullie goed geïnformeerd zijn omtrent beurzen, bachelor, master, schoolsysteem?
• Wat is het verschil tussen jullie thuisland en België met betrekking tot het onderwijs?
• Zijn jullie op de hoogte van wat uw jongere doet op school? Waar hij/zij mee bezig is en met wie hij/zij omgaat?
• Leggen jullie gemakkelijk contact met de leerkrachten, directie en andere ouders?
• Hoe belangrijk is jullie cultuur nog binnen deze westerse cultuur?
• Ervaar je problemen tussen de verschillende culturen? Zo ja, heeft dit een invloed op de schoolcarrière?
• Ondervinden jullie problemen met het gehanteerde taalgebruik in scholen?
• Hoe belangrijk denk je dat school is in het leven van uw kind?
• Vinden jullie dat uw zoon/dochter wordt gediscrimineerd op voorhand? Speelt het racisme een rol bij het al dan niet verder studeren?
• Speelt de naam van de school een rol?
• Vinden jullie het belangrijker om een jongen of een meisje verder te laten studeren?
• Wat is het verschil tussen hogeschool en universiteit?
• Wat voor hobby’s heeft jullie zoon/dochter en wat doet hij/zij buiten de schooluren?
• Is het geboorteland van uw kind België?
• Naar welke personen kijken uw kinderen op? Uit uw cultuur of de westerse cultuur?
• Zit uw kind al heel de tijd in dezelfde richting en in dezelfde school?
• Hebben jullie kinderen veel contact met autochtone leerlingen?
• Wat wou je kind vroeger worden?
• Doet stad Kortrijk genoeg voor de allochtone gemeenschap?

3. Vragen Ann

Aan het einde van de les hebben we nog enkele vragen genoteerd voor Ann omtrent de focusgroepen.
• Sluiten we geen groepen uit als we alleen ingeburgerde ouders ondervragen?
• Zijn er in de focusgroep alleen personen van het middelbaar onderwijs aanwezig?

4. Agendapunten

• Overleg eindproduct voorstelling
• Vergadering met Ann Vandamme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License