Verslag 01 03 10

Verslag maandag 1 maart 2010

Voorzitter: Jochen
Verslaggever: Ansofie
Aanwezig: Ansofie, Virginie, Liesbeth, Kimberly, Sarah, Jasper, Jochen en Jonas
Verontschuldigd: Carie

1. Overloop vorige vergadering

In de vorige vergadering zaten we met ons project vast omdat Ann Vandamme niet is afgekomen omwille van autopech. Ann zou ons vertellen welk allochtoon we individueel mogen interviewen. Daarom hebben we in de vorige vergadering een mail gezonden naar Ann om te vragen wanneer we een nieuwe afspraak kunnen regelen. De afspraak werd opnieuw vastgelegd op donderdag 4 maart 2010 om 15h00.

2. Les ‘het afnemen van een interview’

Nadat we de vorige vergadering hadden overlopen is Mariann Dierckx gekomen om uitleg te geven over hoe we een interview op een correcte manier moeten afnemen.
Enkele belangrijke zaken voor het afnemen van een interview zijn:

- Op een goede manier vragen stellen. Probleem is echter dat al de vragen reeds vast liggen in de enquête die Famke Deprins heeft doorgemaild. Het is dan ook deze enquête die we moeten trachten in te vullen bij het interview met de allochtone student. Wel kunnen we de enquête screenen om te zien of je alles begrijpt.
- Indien je nog extra vragen bij stelt moet je zorgen dat de vragen neutraal blijven. Daarmee wordt bedoelt dat je de geïnterviewde vrij moet laten van verschillende antwoorden en dus niet het antwoord in de mond leggen. Gesloten, suggestieve, … vragen, zoals ‘Was dat wel de juiste keuze? Was dit wel verstandig? … , zijn slechte vragen.
- Een korte inleiding geven: Wie zijn we, waarom dit interview, wat is ons doel, … . Zo weet de geïnterviewde met wie hij/zij te maken heeft.
- Rustig tempo aannemen, zodat de geïnterviewde zich op zijn/haar gemak voelt. Ook af en toe stilte laten om diepe antwoorden te krijgen. Door stilte te laten geef je de geïnterviewde kans om verder na te denken over de gestelde vraag.
- Een luisterhouding aannemen. Daarmee wordt bedoeld dat je zelf actief moet luisteren, zaken noteren, rust uitstralen en parafraseren (= een vorm van actief luisteren, weergeven van de essentie van wat je gesprekspartner heeft gezegd, samenvatten en structureren).
- Doorvragen. Dit zorgt ervoor dat je antwoord hebt op de vraag die je hebt gesteld. Durven doorvragen zorgt er ook voor dat je iets meer informatie hebt dan louter een zuiver antwoord op de vraag.

3. Het groepsrapport

Na deze leerrijke les zijn we over gegaan aan het groepsrapport. Het groepsrapport is een rapport dat we met heel de groep moeten maken. Dit rapport mag maximum 15 pagina’s lang zijn en zullen we op het eind van ons project moeten indienen. Uiteraard moeten we ons in groepjes verdelen en per groep een onderdeel van het rapport op zich nemen. Om dit rapport te maken is het belangrijk een stukje tekst uit de SOVA-cursus te lezen om zo zicht te krijgen hoe het rapport precies in elkaar moet steken. Het lezen begint vanaf p. 19 tot en met p. 31. Daarin staan allerlei opdrachten, die ideeën geven over hoe je het rapport vorm kunt geven, in vermeld. Eerst moeten we een discussie voeren per groep omtrent hetgeen we in het verslag zullen zetten. Uiteraard moeten we alles noteren om het daarna voluit te typen. Daarna zal iedere groepje de stukjes van het rapport naar de andere groepen doorsteuren. De stukjes tekst zullen we dan ook evalueren en bijsteuren waar nodig. Als laatste zullen alle stukjes tekst samen gegoten worden tot één geheel.

4. De drie takken van het groepsrapport

Het groeprapport bestaat uit drie takken.
- Tak 1: Het uitwerken van het thema/ onderwerp. Daaronder valt o.a. de doelstelling van het project, wat is het onderwerp, waarom en hoe? + motiveren.
- Tak 2: Alles over de werkwijze. Daaronder valt o.a. het opstellen van kalender van onze activiteiten (focusgroepen, interviews, enzovoort), lijst met geraadpleegde bronnen, taakverdeling, evalueren van de werkwijze, … .
- Tak 3: Hoe was heel het groepsproces? Daaronder vallen verschillende onderdelen zoals: Welke rollen nam men in op taakgericht en op groepsgericht niveau? Wat liep vlot en minder vlot betreffende de taak –en groepsgerichte aspecten?

5. Wie neemt welke tak op zich?

- Tak 1: Het uitwerken van het thema/ onderwerp: Kimberly en Sarah
- Tak 2: Alles over de werkwijze: Virginie, Liesbeth en Ansofie
- Tak 3: Hoe was heel het groepsproces?: Carie, Jasper, Jochen en Jonas

6. Agendapunten voor de volgende vergadering

- Tegen donderdag 4 maart 2010 moet iedereen elk voor zich opgemaakt hebben: wie gecontacteerd, welke interviews afgenomen, welke mails versteurt, welke presentaties, welke literatuur gelezen, … .
- Per groep samen zitten en discussiëren voor het maken van het groepsverslag
- Om 15h00 vergadering met Ann Vandamme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License