Trefwoorden

Adolescent : jong mens; iemand die net uit zijn pubertijd is

Allochtonen: Dit is een zeer ruim begrip. Het betekent letterlijk 'van een ander land'. Ieder organisatie heeft er een eigen definitie voor om hun beleid te kunnen afbakenen. Dit begrip wordt meestal gebruikt voor mensen met een andere sociaal -culturele afkomst dan het land waarin ze wonen.

Autochtonen: Dit betekent letterlijk 'uit hetzelfde land'. (De inwoners van het land, die ook geboren zijn in datzelfde land; mensen die eenzelfde cultuur hebben dan het land waarin ze wonen.)

Assumptie : veronderstelling, toevoeging

Buddy systeem : relevante rolmoddelen die een belangrijke keuze krijgen bij de keuzebegeleiding.

Brutus-project : Brusselse tutoren voor schoolieren ; Studenten van het Brussels hoger onderwijs (tutors), die daartoe worden opgeleid, bieden kleine groepjes scholieren in het Brussels secundair onderwijs extra ondersteuning bij het behalen van een diploma.

Categorisering: Het in een groep/ categorie plaatsen van allochtonen. Je kan zeggen dat dit stigmatisering is van de allochonen, alsof we een stikker plaatsen op het individu. (Dit zorgt ervoor dat de allochtoon zich bedreigd zal voelen).

Cognitief : kennend, verstandelijk

Cohort : geheel van individuen of paren die eenzelfde demografische gebeurtenis beleefd hebben in eenzelfde periode

Cronbachs alpha : een maat voor de interne consistentie van items in psychometrische tests of van vragenlijsten die in onderzoek worden toegepast. De waarde van α is een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten

Deficiënties : ontoereikenheid

Doorstroom:Het aandeel studenten dat overgaat van het eerste jaar naar het tweede jaar, naar het derde jaar, …, in het Hoger onderwijs of universiteit.

Emancipatie : vrijstelling

Facto : in feite

Instroom: Het doorstromen vanuit het secundaire onderwijs, naar het Hoger onderwijs of naar de universiteit.

Likertschaal : doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen voorzien van een ordinaal meetniveau

LOSO: Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs

Objectieve etnische identiteit : uiterlijk waarneembare factoren.

OKAN: onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers.

Onderwijsvoorrangsbeleid : Vorm van zorgverbreding die zijn oorsprong vindt in de leerproblemen van allochtone kinderen en jongeren

Significante voorspellers : betekenisvolle voorspellers

Studietrajectbegeleiding: Alle begeleiding waarop een student, als persoon in ontwikkeling, een berope kan doen tijdens zijn studietraject zowel bij instroom, doorstroom als uitstroom

Tandem-type : bv. Nederlandstalige leerlingen leren in tandem met een anderstalige leerling een andere taal aan. Ze voeren gesprekken om de beurt in 1 van de 2 talen.

TMA-allochtonen : Deze subgroep werd zo genoemd omdat het alle studenten bevat die een etnische origine hebben die via minstens één van de ouders terug te voeren is op Turkije, de Maghreb en/of de Arabische wereld.

Uitstroom: Het afwerken van je laatste jaar en daarbij je diploma behalen.

Watervaleffect: Ook 'watervalsyndroom'. Fenomeen waarbij leerlingen in het secundair onderwijs eerst kiezen voor de moeilijkste onderwijsvorm of studierichting en na (herhaald) falen gradueel 'afdalen' naar een makkelijker onderwijsvorm.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License