Stijn Rottiers
stijnrottiers.jpg
Inleiding
Het artikel 'Instroom allochtone studenten stijgt, maar uitval blijft dramatisch' werd o.a. door Stijn Rottiers geschreven. In het artikel wordt weinig informatie gegeven over Stijn Rottiers. Op het net daarentegen heb ik informatie gevonden over o.a. zijn studies. Verder heeft Stijn Rottiers geen artikels of boeken of andere literatuur geschreven omtrent allochtone studenten.

Wie?
Stijn Rottiers geeft Filosofie aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven gestudeerd. Daarnaast heeft hij nog een diploma Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen behaald. Zijn licentiaatsverhandelingen, die beide beschikbaar zijn, dragen respectievelijk de titel De verzorgingsstaat in de rechtsfilosofie: de verzorgingsstaat als logisch gevolg van de burgerlijke rechtsstaat en de aard van hun onderscheid en Een analyse van sociaal Europa aangevuld met een casestudy over de Vlaamse zorgverzekering.

Sinds oktober 2004 werkt hij op het Centrum voor Sociaal Beleid (http://webh01.ua.ac.be/csb/).
Zijn onderzoek focust op minimumbescherming en sociale rechtvaardigheid in Europa. Verder bekijkt hij de welvaartsstaat vanuit een filosofisch en ethisch perspectief, Europees sociaal beleid en de verdeling van inkomens.

Verder ondersteund Stijn Rottiers projecten, als:
- Mandaathouder voor project ‘Het Europees sociaal model: componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa’.
Zijn looptijd: 01/10/2005 – 30/09/2007
- Mandaathouder voor project ‘Het Europees sociaal model: componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa’.
Zijn looptijd: 01/10/1007 - 30/09/2010
- Mandaathouder voor project ‘solidariteit en subsidiariteit in Europa : over minimumbescherming en sociale rechtvaardigheid’.
Zijn looptijd: 01/10/2004 – 30/09/2005

Hieruit kan worden geconcludeerd dat Stijn Rottiers een belangrijke positie inneemt in de samenleving. Hij is een socioloog en filosoof die streeft naar gelijkheid in de samenleving en die ernaar streeft respect voor de rechten van de burgers te behouden.

Enkele vragen
Enkele vragen die ik Stijn Rottiers zou kunnen stellen zijn:
- Hoe definieerd u 'allochtonen'?
- Wat heeft u ertoe gebracht het artikel 'Instroom van allochtonen stijgt, maar uitval blijft dramatisch' te schrijven?
- Toen u nog studeerde aan de universiteit: Zaten er allochtonen in de groep?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License