Stad Kortrijk

Grote Markt 54,
8500 Kortrijk
Tel: 056 27 70 00
Fax: 056 27 70 09
eb.kjirtrok|ofni#eb.kjirtrok|ofni
http://www.kortrijk.be


kortrijk.jpg

De stad Kortrijk heeft als opdracht te werken aan een samenleving met gelijke startkansen voor alle burgers.
De integratiedienst neemt initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen zijn weg vindt in het aanbod cultuur, sport, …
Ze creëert inspraakorganen, zet sensibiliseringscampagnes op, …
Iedereen kan er terecht voor informatie en documentatie.

Elke drie jaar schrijft de integratiedienst een meerjarenplan, dat wordt geconcretiseerd in een jaarlijks actieplan.
In het minderhedenbeleidsplan 2007-2009 schuift de stad Taal, werk en onderwijs als prioriteiten naar voor. Daarbij is er voor 2 doelgroepen extra aandacht: nieuwkomers en allochtone jongeren.
Ten slotte kiest het stadsbestuur ervoor om initiatieven te nemen die ontmoeting en samenleven in diversiteit bevorderen.

Enkele voorbeelden van projecten:

•De organisatie van de multiculturele happening KortRIJK aan Culturen tijdens de jaarlijkse Sinksenfeesten
•Een onthaalbrochure en een stadswandeling voor nieuwe anderstalige inwoners
•Een zomerschool waarbij kinderen die thuis geen Nederlands praten gedurende 2 weken in het zomerverlof een taalbad krijgen en kennis maken met het vrije tijdsaanbod in de stad
•Gastvrij Kortrijk: een project waarbij (allochtone en autochtone) verenigingen bij elkaar op bezoek gaan.
•Ondersteuning van de integratieraad.
•Interculturele wandeling
We voeren het integratiebeleid in nauw overleg met alle partners die actief zijn op het terrein, zowel andere stadsdiensten, instellingen zoals OCMW, allochtone organisaties, …

Integratie komt eveneens aan bod in Onderwijsopbouwwerk en Gelijkekansen

Link met website: KortRIJK aan Culturen

Bronnen :
http://www.kortrijk.be/leven-en-welzijn/samenleving/integratie-en-nieuwkomers
http://www.kortrijk.be/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License