Laurette Onkelinx
laurette_onkelinx.jpg

Ik heb Laurette Onkelinx op deze site geplaatst omdat ze eventueel een rol kan spelen voor ons project. Ze staat namelijk in voor het sociaal welzijn. Het project waarrond we werken kunnen we dan ook situeren bij het sociaal/ maatschappelijk welzijn.

Functie:
Vice- Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Maatschappelijke Integratie

Bevoegdheden
Hoofdbevoegdheden
Laurette is hoofdzakelijk bevoegd voor:
- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (MAAR: bevoegdheid “Zelfstandigen” behoort tot minister van Zelfstandigen)
- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegdheid 'Leefmilieu' behoort tot de bevoegdheid van de minister van Klimaat en Energie;
- Federaal Agentschap Veiligheid van de Voedselketen behoort tot de Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid)

Bijkomende bevoegdheden
Verder heeft Laurette ook voogdij over:
- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
- Rijksdienst voor kinderbijslag (RKW)
- Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ)
- Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
- Het samenwerkingsakkoord inzake 'Beliris'
- Maatschappelijke Integratie : Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en Armoedebestrijding (“Grootstedenbeleid” behoort tot de bevoegdheid van de Minister van Grote Steden)
- Fedasil (samen met de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, in overleg met de Minister belast met Migratie- en asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid)

Adressen en websites
Laurette Onkelinx
www.laurette-onkelinx.be
Beleidsorganen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Handelsstraat 78-80
1040 Brussel
02 233 51 11
Fax : 02 230 10 67
eb.xnilekno-etterual|ofni#eb.xnilekno-etterual|ofni

bronnen
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License