Koning Boudewijnstichting: allochtone jongeren in het onderwijs

Allochtone jongeren in het onderwijs
Projecten om de slaagkansen van allochtone jongeren in het Belgische onderwijs te bevorderen

•Inhoud
In het kader van het programma Integratie en Migratie werkt de Koning Boudewijnstichting aan een aantal transversale thema’s om de integratie van allochtone gemeenschappen te bevorderen. Het bevorderen van slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs is zonder twijfel een belangrijke sleutelfactor voor een geslaagd integratieproces in onze samenleving.

Uit een internationale studie op basis van de PISA-gegevens, gepubliceerd door de OESO in mei 2006, is gebleken dat er zeer aanzienlijke verschillen bestaan in de schoolprestaties van allochtone leerlingen en die van de leerlingen die geen immigratieachtergrond hebben. Dat verschijnsel is ook in België vastgesteld, met nuanceverschillen tussen de verschillende gemeenschappen.

De redenen die zijn geopperd om de verschillen in de resultaten van de ‘autochtone’ leerlingen en die van de allochtone leerlingen te verklaren hebben, in de Vlaamse Gemeenschap meer dan in de Franse, geleid tot een groot aantal soms hartstochtelijk gevoerde debatten. Om die reden heeft de Koning Boudewijnstichting een team van onderzoekers van de ULB verzocht die zich al over deze kwestie had gebogen – de professoren Dirk Jacobs en Andrea Rea en Laurie Hanquinet – de analyse uit te diepen om tot een objectivering van de situatie te komen. Hun rapport getiteld ‘Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie: vergelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap’ geeft een verhelderend beeld over deze verschillen.

Op 6 december 2006 organiseerde de Koning Boudewijnstichting hieromtrent een seminarie in samenwerking met de Bernheim Stichting en de Evens Stichting. Tijdens dit seminarie werd het accent gelegd op de Europese dimensie van dit beleidsthema.

Voor deze gelegenheid werden de rapporten 'Slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs. Betrokkenen aan het woord' en 'Réussite scolaire des jeunes d'origine étrangère en Communauté française. Interviews auprès de témoins privilégiés' opgemaakt door Patrick De Rynck en Carine Vassart. Hiervoor vroegen wij aan de auteurs een reeks interviews af te nemen. Dit rapport is een synthese van individuele stemmen die bezig zijn met deze thematiek. Aan de hand van concrete voorbeelden en verhalen wordt ook aangegeven hoe men kan werken aan hogere slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs.

Momenteel probeert de Stichting haar doelstelling te bereiken door middel van diverse acties.

In de Vlaamse Gemeenschap heeft de Stichting de INDOOR-denkgroep opgezet, die aanbevelingen moet formuleren om de diversiteit in het hoger onderwijs aan te moedigen. Het rapport 'Hoger onderwijs voor elk talent. Aanbevelingen en instrumenten voor meer diversiteit', dat gericht is aan de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke, aan de VLIR, de VLHORA, de verenigingen, instellingen en opleidingen van hoger onderwijs, formuleert aanbevelingen die pleiten voor de uitwerking van een degelijk diversiteitsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs.

In samenwerking met de minister van Hoger Onderwijs Marie-Dominique Simonet verleent zij haar steun aan negen concrete projecten ter bevordering van de slaagkansen van studenten in het eerste jaar van het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap.

De Stichting is er trouwens van overtuigd dat een van de mogelijke wegen om de slaagkansen van migrantenjongeren te bevorderen, bestaat in tutoring door studenten. Daarom heeft zij 19 concrete projecten ondersteund op het vlak van tutoring waarbij studenten uit het hoger of universitair onderwijs optreden als tutor van leerlingen uit het lager of het secundair onderwijs, zowel in de Franse als in de Vlaamse Gemeenschap. Deze projecten werden uitgevoerd in de loop van het academiejaar 2007-2008. Zij heeft ook een publicatie uitgebracht met de titel 'Student tutoring. Good practices in België'.

In april 2009 heeft de Koning Boudewijnstichting een rapport gepubliceerd met als titel 'De sociale lift blijft steken'. Dit rapport actualiseert de analyse die Dirk Jacobs en Andrea Rea twee jaar eerder hebben gemaakt.

•Contact

Voor specifieke vragen:
Benoît Fontaine - 02-549 03 04
Saïda Sakali - 02-549 02 97

Verwante informatie
•Verwante oproepen
Student tutoring
•Verwante publicaties
De sociale lift blijft steken
Hoger onderwijs voor elk talent. Instrumenten en aanbevelingen voor meer diversiteit
Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie: vergelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap
Réussite scolaire des jeunes d’origine étrangère en Communauté française. Interviews auprès de témoins privilégiés
Slaagkansen van allochtone jongeren in het Vlaamse onderwijs. Betrokkenen aan het woord
Slaagkansen van allochtone jongeren. Identificatie van de kritische succesfactoren in een Europese context
Student tutoring. Good practices in België
•Verwante evenementen
Tutors maken het verschil. Tutoring- en begeleidingsinitiatieven in het Vlaamse onderwijs
•Andere activiteiten
EPIM- Het Belgische consultatieproces
EPIM - het Europese Programma voor Integratie en Migratie
Tutors maken het verschil. Tutoring- en begeleidingsinitiatieven in het Vlaamse onderwijs

Bron: http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=193964&LangType=2067

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License