Artikel van Liesbeth

Allochtone burgers zijn geen buitenstaanders


Lucy Kortram


Referentie

1.KORTRAM, L., Allochtone burgers zijn geen buitenstaanders. In: Alert, jg. 33, nr. 1, 2007.

Context

Het artikel ‘Allochtone burgers zijn geen buitenstaanders’ komt uit het vaktijdschrift Alert. Dit tijdschrift handelt over sociale politiek en sociaal werk en verschijnt 5 maal per jaar. Het bundelt allerlei artikels over sociale en politieke kwesties. De auteurs kunnen er hun mening in kwijt en staven deze dan ook op een verantwoorde wijze.
Het artikel dat ik gekozen heb, kadert in hun thema ‘Waarden en Normen’

Auteur

(a) De auteur: Lucy Kortram
In het artikel krijgt de lezer volgende informatie over haar:
Na een universitaire carrière en periode van zelfstandig ondernemerschap, was Dr. Lucy Kortram van 1998 tot en met 2002 lid van het Parlement en is zij vanaf 2003 als lector ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’ verbonden aan Hogeschool Utrecht in Utrecht.
Hieruit kunnen we alvast concluderen dat ze een Dokter is in haar vakgebied. In de bibliografie (van het betreffende artikel), verwijst ze ook naar 3 van haar werken;
‘De Cultuur van het oordelen: oordeelsvorming in interetnische relatie’
‘Van Nederlands bodem. Naamgevingsvraagstukken en biculturaliteit.’
‘Multicultureel competent samen(-)leven’

Dit toont dat ze heel wat weet over multiculturaliteit en etnische kwesties, hetgeen ze in dit artikel ook over schrijft.

(b) Informatie over de auteur op het Internet.
Op haar webpagina van LinkedIn staat L. Kortram beschreven als Project Manager op de Vrije Universiteit van Amsterdam, meerbepaald als freelance multiculterele expert en adviseur. Ze helpt mee aan de multiculturele competenties voor de docenten aan de VU. Dit is exact het vakgebied dat ze ‘promoot’ in haar artikel. De informatie gegeven op deze webpagina is recenter dan deze in het tijdschrift en aangezien deze pagina door haarzelf is opgemaakt, ook meer waarheidsgetrouw.

Op de website http://www.dehorst.nl/_docs/alumni_nieuws_2003_1.pdf vond ik volgend informatie;
‘Lucy Kortram (1948) werd geboren in Paramaribo, maar kwam op haar veertiende jaar in Nederland wonen. Zij studeerde sociologie in Groningen, met als specialisatie Methoden en Technieken van Onderzoek. Zij was zes jaar als onderwijs- en onderzoeksmedewerker verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en in 1990 volgde haar promotie in de Sociale Wetenschappen, op haar dissertatie De cultuur van het oordelen: oordeelsvorming in interetnische verhoudingen. In dit proefschrift ontwikkelde zij een vernieuwend methodologie die bekend werd onder de naam ‘Actormethode’ of ‘Actorperspectief’. Vanaf 1987 werkte Lucy als freelancer en vanaf 1990 was zij in haar eigen multiculturele adviespraktijk MAPS werkzaam. In 1997 werd zij door de commissie Dunning gevraagd als lid van de PvdAfractie in de Tweede Kamer. Zij is gedurende één periode lid geweest van de Tweede Kamer (1998-2002), ten tijde van het tweede paarse kabinet Kok II. In haar periode als kamerlid lanceerde zij voorstellen m.b.t. multicultureel bouwen, zwarte scholen en antipestbeleid.’

Het komt er dus op neer dat ze een grote naam is binnen het multiculturele debat in Nederland. Hieruit leid ik af dat ze weet waarover ze schrijft in het artikel dat ik gekozen heb.

(c) Catalogi:
Binnen alle catalogi van het LIBISnet vond ik slechts het artikel dat ik bestudeer en het volgende (artikel):

KORTRAM L., Multiculturele competentieontwikkeling noodzakelijk in het Hoger Onderwijs. In: Onderzoek van onderwijs : vernieuwingen in de praktijk van het hoger onderwijs., Jg. 37, nr. 4, 2008.

Structuur

(a) Het artikel start met een citaat, waarop de eerste ondertitel volgt. Ik geef een opsomming van deze ondertitels:

  • Rollen en acteurs
  • Gevestigden en buitenstaanders
  • Vanzelfsprekende normen
  • Wij zijn goed, maar zij
  • Inclusief beleid
  • Interferentie en vervreemding
  • Pyromaantje spelen
  • Multiculturele competentieontwikkeling
  • Actief en open burgerschap

(b) De structuur die gekozen werd is logisch en duidelijk te volgen. De ondertitels bakenen elk geheel af, maar uiteindelijk zou het artikel even leesbaar geweest zijn zonder. Het is namelijk zo dat je het leest als één geheel en de verschillende onderdelen volgen elkaar mooi op. Alles kadert binnen éénzelfde geheel en éénzelfde onderwerp.

(c) De voetnoten worden opgenomen in de tekst en dit is wel handig, zeker voor de professionele lezer. Zo weet je meteen welke schrijver ze aanhaalt. Het werk op zich is niet zo belangrijk en als je in het vakgebied werkt, dan heb je vaak genoeg aan de schrijver (zoals dus in het artikel gedaan wordt). Vaak neem je als lezer ook niet altijd de moeite om de voetnoot onderaan de pagina te lezen, maar als deze in de tekst staat, kan je er niet over lezen. Het geeft meer informatie.

Lijstjes

Interessante bronnen

NEKUEE, S. (2004), ‘Wanneer de vertrouwde stad van kleur verschiet’, Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 58, nr. 1 / 2, 17-19.

NHASS, H. (2003), ‘Jonge Marokkanen zijn negatief imago zat. Dit is ook mijn samenleving’, Contrast, 30 januari 2003

Betrokken organisaties

-Centraal Bureau voor Statistiek

-SCP

Specialisten

-Kortram

-Elias & Scotson

-Therborn

Definities en moeilijke woorden

-Allochtoon = iemand die buiten Nederland is geboren of wiens vader en/of moeder buiten Nederland is geboren.

-Roltoewijzing

-Actorperspectief = allochtonen zijn altijd actor

-Multiculturele competenties hebben betrekking op kennis, vaardigheden en houdingen

-Buitenstaanderperspectief

-Wij-zij-denken

-Meervoudig burgerschap

-Etnocentrisme = De nieuwelingen bejegenen als ‘buitenstaanders’ en zichzelf als ‘gevestigden’

-Interferentie = Opvattingen die zich met elkaar vermengen en daardoor elkaar kunnen versterken.

-Assimilatiebeleid

-Actief burgerschap

Powerpoint : synthese

Voor de synthese van het artikel klikt u hier.
Deze versie is helaas niet te bekijken met al zijn toeters en bellen op deze website.
Om de powerpoint te openen die geanimeerd is, kan u terecht bij 'Files', onderaan deze pagina.
(Daar kan u ook het artikel zelf terugvinden.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License