Artikel van Jasper

Allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. De rol van enkele gezinsfactoren nader geanalyseerd.

Dit artikel werd geschreven door Paul Hustinx en Wim Meijen. Het neemt verschillende gezinsfactoren onder de loep die een mogelijke invloed op het schoolsucces van allochtonen hebben. De eerste factor bespreekt de milieu-indicatoren. Hierin komt men tot de conclusie dat het sociaal milieu minder effect heeft op allochtonen dan bij autochtonen. Ook zullen ze een betere schoolloopbaan laten zien, als ze zich in een lagere milieucategorie bevinden. Een tweede factor is het aantal kinderen in een gezin, en in het bijzonder de oudere kinderen. Hierin komt ter sprake hoe meer kinderen moeten rusten op de bron van ouderlijke steun, hoe minder de resultaten op school zijn van de jongsten. In een allochtoon gezin daarentegen heeft het aantal oudere kinderen een positieve invloed op de schoolloopbaan. Als laatste factor, heef men het over de mate waarin er Nederlands in het gezin wordt gesproken. Men is er van overtuigd dat een allochtoons kind, tot op een bepaald niveau zijn eigen moedertaal onder de knie moet hebben, om een nieuwe vreemde taal aan te leren. Als er dus veel Nederlands in het gezin wordt gesproken, beïnvloed dat de schoolloopbaan positief. Dit waren dus de drie mogelijke gezinsfactoren, die de studies kunnen bepalen.

PowerPoint gezinsfactoren

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License